Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος www.aestheticmedicinetraining.eu (εφεξής «venusmedicine») με το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών των υπηρεσιών και του λογισμικού που παρέχονται σε αυτόν και/ή δια αυτού παρέχεται και είναι διαθέσιμος αποκλειστικά από την venusmedicine (εφεξής «Πάροχος»). Ο Πάροχος σας παραχωρεί τον συμφωνημένο αριθμό αδειών πρόσβασης με δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου και των υπηρεσιών του (εφεξής «Άδεια/ες») που αφορούν στα συμφωνημένα ηλεκτρονικά σεμινάριο και/ή ηλεκτρονικά βιβλία που εκδίδει ο Πάροχος, (όλα μαζί εφεξής καλούμενα «Συμφωνημένο Περιεχόμενο/Υπηρεσίες»), με σκοπό τη συμφωνημένη χρήση και για το συμφωνημένο χρονικό διάστημα (εφεξής «Περίοδος Συνδρομής»), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν. Για την ενεργοποίηση κάθε παρεχόμενης Άδειας ψηφιακής πρόσβασης, που σας παραχωρείται, ο Πάροχος σας παραδίδει έναν (1) μυστικό κωδικό πρόσβασης/ αριθμό αναγνώρισης. Αυτούς τους κωδικούς πρόσβασης/ αριθμούς αναγνώρισης υποχρεούστε να χρησιμοποιείτε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΣΕΙΣ, σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που ρητά προβλέπονται κατωτέρω. Ως κάτοχος Άδειας ψηφιακής πρόσβασης στο Περιεχόμενο/Υπηρεσίες venusmedicine εσείς ο κάτοχος ‘Aδειας (εφεξής καλούμενος «Αδειούχος») υποχρεούστε να κάνετε και να εξασφαλίζετε τη χρήση κάθε τέτοιας Άδειας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ρητά ορίζονται στο παρόν.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

1.1 Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συνδρομής, ο Πάροχος παραχωρεί στον Αδειούχο μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη Άδεια πρόσβασης και χρήσης του Συμφωνηθέντος Περιεχομένου/Υπηρεσιών του venusmedicine μόνο για σκοπούς α) εκπαίδευσης και β)μελέτης. Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Παρόχου η οποιαδήποτε χρήση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή για εμπορική εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο του Περιεχομένου/Υπηρεσιών του venusmedicine

1.2 Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συνδρομής, ο Αδειούχος δικαιούται να έχει πρόσβαση στον Διακομιστή (Server) του Παρόχου για αναζήτηση του Συμφωνηθέντος Περιεχομένου/Υπηρεσιών και για προβολή, ανάκτηση και εμφάνιση μέρους αυτού, με εκτέλεση διακριτών, μεμονωμένων ενεργειών αναζήτησης και ανάκτησης που θα διενεργεί ο Αδειούχος.

1.3. Ο Αδειούχος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

1.3.1 Ο Αδειούχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη του κωδικού πρόσβασης/αριθμού αναγνώρισης που θα λάβει από τον Πάροχο και υποχρεούται να τον τηρεί μυστικό και να μην προβαίνει σε αποκάλυψή του προς τρίτους, ευθυνόμενος σε αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία του Παρόχου από τη μη ορθή χρήση του από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

1.3.2 Το δικαίωμα ηλεκτρονικής προβολής του Συμφωνηθέντος Περιεχομένου που έχει ανακτηθεί από τη venusmedicine περιορίζεται σε τέτοια ταυτόχρονη προβολή μέχρι το πλήθος των Αδειών που έχει λάβει ο Αδειούχος. Ο Aδειούχος δεν επιτρέπεται να προβάλει ή να διανείμει οποιοδήποτε μέρος του Συμφωνηθέντος Περιεχομένου σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό δίκτυο, περιλαμβανομένου χωρίς περιορισμό του Διαδικτύου και του World Wide Web.

1.3.3 Ο Αδειούχος δεν δικαιούται να προβαίνει στη δημιουργία εκτυπωμένων ή ηλεκτρονικών αντιγράφων περισσοτέρων μερών του Συμφωνηθέντος Περιεχομένου για οποιοδήποτε σκοπό.

1.3.4 Ο Αδειούχος συνομολογεί και αποδέχεται ότι:

(α) Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση ενός κωδικού πρόσβασης/ αριθμού αναγνώρισης από περισσότερους χρήστες-προστηθέντες του Αδειούχου. Παράλληλη πρόσβαση στo Συμφωνημένο Περιεχόμενο/Υπηρεσίες της venusmedicine με τον ίδιο κωδικό πρόσβασης/αριθμό αναγνώρισης από περισσότερους του ενός (1) χρήστες-προστηθέντες δεν είναι δυνατή. Όταν διαπιστωθεί ότι ο ίδιος κωδικός πρόσβασης/αριθμός αναγνώρισης χρησιμοποιείται από περισσότερους τους ενός (1) χρήστες χωρίς να έχει δοθεί η σχετική άδεια από τον Πάροχο, αυτός δικαιούται να κλειδώσει τον εν λόγω κωδικό πρόσβασης/αριθμό αναγνώρισης και να διακόψει την πρόσβαση στο Συμφωνημένο Περιεχόμενο/Υπηρεσίες της venusmedicine.

1.3.5 Ο Αδειούχος δεν δικαιούται να δημιουργήσει δική του βάση δεδομένων κάνοντας χρήση του Συμφωνηθέντος Περιεχομένου/Υπηρεσιών του Παρόχου.

1.3.9 Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ειδικά στις διατάξεις του όρου 1 του παρόντος, δεν επιτρέπεται η λήψη, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η εμφάνιση, η εκτύπωση, η αντιγραφή, η διανομή ή η χρήση του Συμφωνηθέντος Περιεχομένου που ανακτήθηκε από την venusmedicine.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ

2.1 Ο Αδειούχος θα παρέχει όλες τις πληροφορίες ταυτοποίησης του που απαιτούνται από την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής. Ο Αδειούχος αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση στο Συμφωνηθέν Περιεχόμενο/Υπηρεσίες βάσει της παρούσας Συμφωνίας εξαρτάται από την εκ μέρους του Αδειούχου συμπλήρωση της Αίτησης εγγραφής στη ΤΣΙΟΥΜΑΣ. Ο Aδειούχος θα τροποποιεί τα στοιχεία της ηλεκτρονικής εγγραφής του αμέσως μετά από τυχόν προσθήκες, διαγραφές ή άλλες τροποποιήσεις των παρεχόμενων πληροφοριών.

2.2 Ο Αδειούχος θα αποκτήσει με δικό του κόστος όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό και λογισμικό μαζί με όλες τις σχετικές άδειες χρήσης λογισμικού που απαιτούνται για την απευθείας πρόσβαση στο Συμφωνημένο Περιεχόμενο μέσω του Secure Network του Αδειούχου.

2.3 Ο Αδειούχος υποχρεούται να :

2.3.1 κάνει εμπιστευτική χρήση του κωδικού πρόσβασης/αριθμού αναγνώρισης που του παρέχει ο Πάροχος. Οποιοσδήποτε κωδικός πρόσβασης/ αναγνωριστικός αριθμός που εκδίδεται από τον Πάροχο στον Αδειούχο είναι εμπιστευτικός σε αυτόν. Εάν ο Πάροχος υποπτευθεί ότι οποιοσδήποτε κωδικός πρόσβασης/ αναγνωριστικός αριθμός χρησιμοποιείται από μη εξουσιοδοτημένο χρήστη, αυτός ο κωδικός πρόσβασης/ αναγνωριστικός αριθμός μπορεί να ακυρωθεί.

2.3.2 υποχρεούται να καταβάλει όλες τις εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο στον ίδιο στο Συμφωνηθέν Περιεχόμενο/Υπηρεσίες και μόνον μέσω του Ασφαλούς Δικτύου του Αδειούχου.

2.3.3 να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι όροι της παρούσας συμφωνίας.

2.3.4 Ο Αδειούχος θα ειδοποιήσει τον Πάροχο το συντομότερο δυνατό, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε από τα ακόλουθα: (α) απώλεια ή κλοπή κωδικού πρόσβασης/αριθμού αναγνώρισης του Αδειούχου, (β) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε από τους κωδικούς πρόσβασης/αριθμούς αναγνώρισης του Αδειούχου, ή (γ) τυχόν παραβίαση από των όρων της παρούσας συμφωνίας.

2.4 Ο Αδειούχος συνομολογεί ότι οι παρόντες όροι χρήσης του venusmedicine δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από τον Πάροχο, συνεπώς ο Αδειούχος θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την venusmedicine προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους όρους χρήσης αυτής.

2.5 Ο Aδειούχος και οι χρήστες-προστηθέντες αυτού οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου όσον αφορά στο Διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον venusmedicine ή στο δίκτυο γενικότερα, από πράξεις απορρέουσες από κακή ή/και αθέμιτη χρήση του Περιεχομένου/Υπηρεσιών του venusmedicine από τον Aδειούχο, βαραίνει αποκλειστικά τον Αδειούχο.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ

Ο Πάροχος οφείλει να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια:

3.1 να θέσει στη διάθεση του Αδειούχου το Συμφωνηθέν Περιεχόμενο/Υπηρεσίες μέσω του Παγκοσμίου Ιστού καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Συνδρομής.

3.2 να εξασφαλίσει ότι ο Διακομιστής του διαθέτει επαρκή ικανότητα και ταχύτητα σύνδεσης για να παρέχει στον Αδειούχο μια ποιότητα υπηρεσιών συμβατή με τα ισχύοντα πρότυπα στον κλάδο παροχής πληροφοριών σε απευθείας σύνδεση στον Παγκόσμιο Ιστό,

3.3 να προβεί σε όλες τις δυνατές απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί η πρόσβαση του Αδειούχου στο Συμφωνηθέν Περιεχόμενο το συντομότερο δυνατόν σε περίπτωση διακοπής ή αναστολής της λειτουργίας του venusmedicine.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΟΥ

4.1. Όλα τα δικαιώματα και οι τίτλοι επί του συνόλου του περιεχομένου, των πληροφοριών, των υπηρεσιών, των σημάτων και των λογοτύπων, που παρέχονται από και/ή διαμέσου του venusmedicine ανήκουν αποκλειστικά στον Πάροχο και σε τρίτους προμηθευτές αυτού. Ο Αδειούχος δεν αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα επ΄ αυτών, καθώς ούτε επί άρθρου, πίνακα περιεχομένων, αποσπάσματος, διαφήμισης που εμπεριέχεται στο περιεχόμενο ή στις υπηρεσίες που παρέχονται από ή δια μέσου του venusmedicine ή σε αντίγραφα αυτών.

Τα ηλεκτρονικά αρχεία, έγγραφα, εικόνες, κείμενα και γενικά κάθε πνευματικό δημιούργημα που περιλαμβάνεται στον δικτυακό τόπο venusmedicine προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία.

4.2. Ο Αδειούχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, τα σήματα, και άλλα διακριτικά γνωρίσματα του Παρόχου που παρέχονται από και/ή διαμέσου του venusmedicine με τρόπο που να προσβάλει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα του Παρόχου και/ή τρίτων προμηθευτών του τελευταίου.

4.3 Ο Αδειούχος οφείλει να ενημερώνει αμέσως τον Πάροχο (i) για γεγονότα και/ή περιστάσεις που αφορούν είτε σε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κατοχή ή χρήση περιεχομένου ή υπηρεσιών που παρέχονται από ή δια μέσου του venusmedicine είτε σε προβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του Παρόχου και (ii) εφόσον λάβει γνώση οποιουδήποτε ισχυρισμού τρίτου ότι το περιεχόμενο ή οι υπηρεσίες που παρέχονται από ή δια μέσου του venusmedicine παραβιάζουν δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου.

5. ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ

5.1. Ο Πάροχος δηλώνει ότι έχει δικαίωμα να παρέχει στον Αδειούχο τα δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης στο Συμφωνηθέν Περιεχόμενο/Υπηρεσίες. Επίσης δηλώνει ότι το Συμφωνηθέν Περιεχόμενο/Υπηρεσίες του venusmedicine δεν παραβιάζει ή προσβάλλει κανένα δικαίωμα τρίτου, πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο.

5.2 Ο Πάροχος, παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το αντίθετο, δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος venusmedicine καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυάται πως ο δικτυακός του τόπος venusmedicine καθώς και ο Διακομιστής (server) μέσω του οποίου παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του venusmedicine στους χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

5.3 Η πρόσβαση στις ανωτέρω υπηρεσίες παρέχεται καθημερινά επί 24ώρου βάσεως, εκτός από περιπτώσεις προσωρινής διακοπής της λειτουργίας τους για λόγους συντήρησης ή άλλων τεχνικών επεμβάσεων απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία τους, η οποία θα γνωστοποιείται εγκαίρως στον Αδειούχο, καθώς και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων γεγονότων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Παρόχου (όπως ενδεικτικά η διακοπή της παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, η διακοπή ηλεκτροδότησης κ.λπ.).

5.4 Ο Πάροχος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επικαιροποίηση και την ακρίβεια του περιεxομένου του venusmedicine εν τούτοις δεν εγγυάται ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των περιεχομένων πληροφοριών ούτε για τυχόν ζημία από τη χρήση τους.

5.5 Το ψηφιοποιημένο περιεχόμενο στον δικτυακό τόπο του παρόχου έχει τύχει επιμελούς και αναλυτικής επιστημονικής επεξεργασίας. Ο Πάροχος και οι συντάκτες του οικείου περιεχομένου δεν παρέχουν διά του δικτυακού τόπου venusmedicine και του περιεχομένου του νομικές συμβουλές ή παρεμφερείς συμβουλευτικές υπηρεσίες και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημία τρίτου λόγω ενέργειας ή παράλειψης που βασίστηκε εν όλω ή εν μέρει στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου venusmedicine.

5.6 Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους (όπως ενδεικτικά links, hyperlinks ή διαφημιστικά banners) παρέχονται για τη διευκόλυνση των χρηστών πλην όμως ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον δικτυακό του τόπο venusmedicine Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι του δικτυακού τόπου venusmedicine βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πρώτων.

5.7 Σε καμία περίπτωση ο Πάροχος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία υπέστη ο Αδειούχος ή οποιοσδήποτε τρίτος λόγω γεγονότος για το οποίο ο Πάροχος δεν έχει καμία άμεση ευθύνη, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για ζημία λόγω απώλειας δεδομένων ή παραβίασης δεδομένων, απώλεια περιεχομένου, διαφυγόντα κέρδη ή βλάβη καλής φήμης ή άλλες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Συμφωνημένου Περιεχομένου/Υπηρεσιών.

5.8 Η ευθύνη του Παρόχου προς τον Αδειούχο για την πρόκληση απώλειας ή ζημίας οποιουδήποτε είδους μειώνεται στον βαθμό που ο ίδιος ο Αδειούχος προκάλεσε ή συνέβαλε με πράξη ή παράλειψή του σε αυτή την απώλεια ή ζημία.

6. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

6.1 Ρητά συνομολογείται ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Αδειούχου οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή, απαίτηση ή διαδικασία, διοικητική ή δικαστική, απορρέουσα από πράξη ή παράλειψη του Παρόχου που συνιστά παραβίαση των υποχρεώσεων που ρητά αυτός αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση, ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία υπέρ του Αδειούχου και αφετέρου να αποζημιώσει τον Αδειούχο στην περίπτωση που αυτός υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

6.2 Ρητά συνομολογείται ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Παρόχου και του venusmedicine οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή, απαίτηση ή διαδικασία, διοικητική ή δικαστική, απορρέουσα από (i) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή διάδοση του Συμφωνημένου Περιεχομένου/Υπηρεσιών από τον Αδειούχο ή τους χρήστες/προστηθέντες αυτού και/ή (ii) οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας σύμβασης ή προσβολή των δικαιωμάτων τρίτου μέρους από τον Αδειούχο ή τους χρήστες-προστηθέντες αυτού, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της προσβολής δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, του δικαιώματος απορρήτου καθώς και οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, ο Αδειούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία υπέρ του Παρόχου και αφετέρου να αποζημιώσει τον Πάροχο στην περίπτωση που αυτός υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

6.3 Οι υποχρεώσεις των άρθρων 6.1 και 6.2 θα παραμείνουν σε ισχύ και μετά τη λήξη της Περιόδου Συνδρομής και ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

6.4 Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα ευθύνεται για τυχόν αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσής του δυνάμει της παρούσας συμφωνίας για λόγους ανωτέρας βίας, ή λόγω άλλης αιτίας που είναι εκτός του ελέγχου του και δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή του, εφόσον δεν μπορούσε να αποφευχθεί με την άσκηση της δέουσας προσοχής και επιμέλειας από πλευράς του. Σε κάθε περίπτωση πάντως που επέρχεται τέτοιο γεγονός κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να καταβάλει ανά πάσα στιγμή εύλογες προσπάθειες ώστε να εκπληρώσει εγκαίρως όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες συνθήκες.

7. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7.1 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να τερματίσει οποτεδήποτε την παρούσα συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος στην περίπτωση που το τελευταίο έχει διαπράξει ουσιώδη παραβίαση της παρούσας συμφωνίας και, σε περίπτωση παραβίασης που μπορεί να αποκατασταθεί το παραβιάζον μέρος δεν αποκαταστήσει αυτήν εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή σχετικής έγγραφης πρόσκλησης προς αυτόν να ενεργήσει.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η παραβίαση εκ μέρους του Αδειούχου των διατάξεων του άρθρου 2.3 ανωτέρω θα συνιστούσε ουσιώδη παραβίαση της παρούσας συμφωνίας.

7.2 Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, με γραπτή προειδοποίηση 30 ημερολογιακών ημερών προς τον Αδειούχο, να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση σε σχέση με μέρος του Συμφωνημένου Περιεχομένου, λόγω της διακοπής έκδοσης του μέρους αυτού. Στην περίπτωση αυτή, ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να αποδώσει στον Αδειούχο το αναλογούν μέρος εκ του ήδη καταβληθέντος συμβατικού τιμήματος για τον εναπομείναντα χρόνο της Περιόδου Συνδρομής.

7.4 Άρθρα, αποσπάσματα, πίνακες περιεχομένων από το Συμφωνημένο Περιεχόμενο μπορούν να προστίθενται, να αποσύρονται ή με άλλο τρόπο να μεταβάλλονται χωρίς προειδοποίηση από τον Πάροχο.

8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

8.1 Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας.

8.2 Ο Πάροχος θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει για τον Αδειούχο και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες/προστηθέντες αυτού για τους εξής σκοπούς : (α) την παροχή δυνατότητας πρόσβασης και χρήσης του Συμφωνηθέντος Περιεχομένου/Υπηρεσιών στον Αδειούχο, (β) την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, τιμολόγησης και άλλες παρόμοιες εργασίες που σχετίζονται με το Συμφωνηθέν Περιεχόμενο/Υπηρεσίες (γ) την ενημέρωση του Αδειούχου και των εξουσιοδοτημένων χρηστών/προστηθέντων αυτού σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις προσφορές και τις επερχόμενες σχετικές εκδηλώσεις και τη βελτίωση των υπηρεσιών του Παρόχου. Η παραπάνω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτελείται μόνο από τον Πάροχο για τους προαναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και δεν αφορά οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία. Ο Αδειούχος μπορεί να ζητήσει την πρόσβαση, διόρθωση, διακοπή ή αναστολή της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών κατά περίπτωση και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου. Εάν ο Αδειούχος ασκήσει κάποιο από αυτά τα δικαιώματά του, ο Πάροχος υποχρεούται να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για να ικανοποιήσει τα αιτήματα του Αδειούχου εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του κάθε αιτήματος, ενημερώνοντας εγγράφως αυτόν για την ικανοποίηση του αιτήματός του ή για τους λόγους που δεν του επιτρέπουν την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων ή την ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων.

8.3 Ο Πάροχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους.

8.4 Σε καμία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συμβαλλομένων μερών να ασκήσουν τα νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά τους δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

8.5 Η μερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συμβατικής σχέσεως των συμβαλλομένων μερών.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 15.03.2021

About

Ο διαδικτυακός τόπος του Aesthetic Medicine Training αφορά την Online εκπαίδευση στην Αισθητική Ιατρική & Αναίμακτη Χειρουργική

www.aestheticmedicinetraining.eu is developed by Venus Medicine

Privacy Policy

Όροι Χρήσης

Contact

Ελλήνων Αξιωματικών 45, 16233, Βύρωνας, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210.8825132

Socials

Βραβεύσεις

Layer 1